Bandu2.com abdou001 » abdou001 - the blog of abdou001 Log in

Create A Blog!

abdou001
abdou001 : abdou001
laCh dES CoMM STP

** Share the blog **

General information

Address: http://abdou001.bandu2.com

Creation: 08/06/2008 20:59
Update: 15/07/2008 10:38
Articles 73
Polls 3
Images 73
Comments 19
Visits of the week 8990
Total visits 2165

♥♥♥♥♥♥mwA♥♥♥♥♥♥
♥♥♥mwa♥♥♥
/abdou001/(*-*)
♥♥♥mwa♥♥♥
♠♠♠mwA♥♥♥
abdou001

abdou001 :: abdou001


abdou001 has no other blog!

France - abdou001
30years
Position: 77/56779 members

The items are sorted from newest to oldest!

bandu2 : menu_arrow.gif Article: MWa♠ - 19/06/2008 18:46


cOucOu !! Tu veu Faiire cOnaîssanCe ?

-------------------------------------------------------------------Pa De prOblem , Laiisse mOï deuX cOm-------------------------------------------------------------------Et je te dOnne mOn msn :p

______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
_______________
_____________
___________
_________
_______
_____
___
_____________________________________________________________________

lachdes des comm stp

♥♠MWa♠

bandu2 : menu_arrow.gif Article: ♥♥lol♥♥ - 19/06/2008 18:31

♥♥lol♥♥

♠lol♠

Où vOùdràiis-tù pàrtiir pendànt ùne semàiine là tOùt de sùiite?!

Avec qùii?!

T'enmeneré qùOii cOmme Objet?!

QùOii cOmme bOiissOn?!

QùOii cOmme bOùff'?!

Et qùestù fràiis pendànt cette semàiine?!

..àlOrs sii qùestiiOn, dOnc 6 cOm's..

..et ùn liien vers tOn blOg àvec là destiitiiOn de tOn chOiix.. =D..Tàhiitii ------ GùàdelOùpe ------ Egypte------ GùàdelOùpe

Jàmàiiiiqùe------ Itàliie ------ Iles Cànàriie ------ RéùniiOn

Màdriid------ U.S.A ------ Kenyà------ Angleterre

LOs àngeles------ Antiibes------ Veniise------ Espàgne

Màrseiille------ New-YOrk------ LOiin d'iicii------ Itàliie

POrtùgàl------ Aù Màldiives------ Aù Brésiil------Miiàmii

Tàhiitii------ Kenyà------ POrtO RiicO

NOùvelle CàlédOniie------ Aù Màldiives------ GùàdelOùpe

Répùbliiqùe DOmiiniicàiine------ Mànàtàn ------ JàpOn

Cànàdà ------ PérOù------ Tàhiitii ------ Iles Cànàriie

POrtùgùàl ------ Tùniisiie ------ Amériiqùe------ Seychelle

Itàliie ------ LOs Angeles ------ New-YOrk ------ Iirelànd

New-YOrk ------ Miiàmii ------ POlOgne ------Aùstràliie

Espàgne ------ POrtùgàl------ MàrOc

bandu2 : menu_arrow.gif Article: ♥♥lol♥♥ - 19/06/2008 18:27

♥♥lol♥♥

♥♠ lol ♥♠

Janvier----------------------Fevrier--------------------------Mars-----------

o1 o? o3 o4 o5 o6 o7 o8 - ----o1 o? o3 o4 o5 o6 o7o8- ----o1 o? o3 o4 o5 o6 o7 o8
o9 1o 11 1? 13 14 15 16---- -o9 1o 11 1? 13 14 15 16-----o9 1o 11 1? 13 14 15 16
17 18 19 ?o ?1 ?? ?3 ?4---    17 18 19 ?o ?1 ?? ?3 ?4-----17 18 19 ?o ?1 ?? ?3 ?4
?5 ?6 ?7 ?8 ?9 3o 31--------?5 ?6 ?7 ?8 ?9-----------------?5 ?6 ?7 ?8 ?9 3o 31

---------Avril-------------------------Mai-------------------------------Juin--------

o1 o? o3 o4 o5 o6 o7 o8----o1 o? o3 o4 o5 o6 o7 o8-----o1 o? o3 o4 o5 o6 o7 o8
o9 1o 11 1? 13 14 15 16-----o9 1o 11 1? 13 14 15 16-----o9 1o 11 1? 13 14 15 16
1718 19 ?o ?1 ?? ?3 ?4 -----17 18 19 ?o ?1 ?? ?3 ?4----- 17 18 19 ?o ?1 ?? ?3 ?4
?5 ?6 ?7 ?8 ?9 3o 31---------?5 ?6 ?7 ?8 ?9 3o 31 -------------?5 ?6 ?7 ?8 ?9 3o 31

--------------Juillet--------------------------Aout------------------------Septembre----------

o1 o? o3 o4 o5 o6 o7 o8    --- o1 o? o3 o4 o5 o6 o7 o8---  o1 o? o3 o4 o5 o6 o7 o8
o9 1o 11 1? 13 14 15 16 
---     o9 1o 11 1? 13 14 15 16----- o9 1o 11 1? 13 14 15 16
17 18 19 ?o ?1 ?? ?3 ?4
- ----17 18 19 ?o ?1 ?? ?3 ?4----- 17 18 19 ?o ?1?? ?3 ?4
?5 ?6 ?7 ?8 ?9 3o 31
--------- ?5 ?6 ?7 ?8 ?9 3o 31 ------------ ?5 ?6 ?7 ?8 ?9 3o 31

-------------Octobre--------------------Novembre----------------------Decembre------------

o1 o? o3 o4 o5 o6 o7 o8 -----o1 o? o3 o4 o5 o6 o7 o8----- o1 o? o3 o4 o5 o6 o7 o8
o9 1o 11 1? 13 14 1516
----- o9 1o 11 1? 13 14 1516 -----o9 1o 11 1? 13 14 15 16
17 18 19 ?o ?1 ?? ?3 ?4
-----17 18 19 ?o ?1 ?? ?3 ?4----- 17 18 19 ?o ?1 ?? ?3 ?4
?5 ?6 ?7 ?8 ?9 3o 31
--------- ?5 ?6 ?7 ?8 ?9 3o 31-------------?5 ?6 ?7 ?8 ?9 30 31


Tù làche trOiis cOm's vec là dàte de tOn ànniiversàiire et tà ùn liien à tà dàte.. =P

                                                             


bandu2 : menu_arrow.gif Article: ♥♥lol♥♥ - 19/06/2008 18:22

♥♥lol♥♥

♥voil@♥

......
...
.

..
....
....................................
..........................................
....................ღ........................
..............................................
..........................................
..............ღ...................ღ
.
............
...........
..........
.
........
.........ღ
..........
..............ღ
.
..................ღ
.
.........................
...............................ღ
.
................................ღ
.................................
..............................
.........................
..................
.............
.........
.....
...
..................................
.....................................
.......................................
.......................................
.......................................
.....................................
.................................ღ
..............................
............................
.........................
.......................
.......................

o
o o
° o ° o
° O o ° O o
o 0 ° O o 0 ° O
° o 0 o ° 0 o 0 o °
O 0 ° o ° O o 0 o 0 O O 0 ° o ° O o 0 o 0 O
O 0 ° o ° O o 0 o 0 O 0 ° o ° O o 0 o
0
O o ° o 0 O ° 0 o O o ° o 0 O ° 0 o
o 0 O ° o O 0 0 o 0 O ° o O 0
0
° o 0 o O ° 0 o ° o 0 o O ° 0 o
0 ° O o ° 0 o 0 ° O o ° 0 o O
o 0 ° O o 0 o ° 0 o 0 o O ° 0 o
0 0 O o ° O 0 o o 0 O ° o O 0
0
o 0 ° O 0 o ° o O O o ° o 0 O ° 0 o
0 o 0 o O ° o ° 0 O O 0 ° o ° O o 0 o
0
O 0 o 0 o O ° o ° 0 O O 0 ° o ° O o 0 o 0 O
° o 0 o ° 0 o 0 o °
O ° 0 o o 0 ° O
o O ° ° O o
o ° ° o
o o
o

{¯`*•._ >* ★ *< _..•*'¯}

{¯`*•._ >* ★ *< _..•*'¯}* ★ *{¯`*•._ >* ★ *< _..•*'¯}

{¯`*•._ >* ★ *< _..•*'¯}{¯`*•._ >* ★ *< _..•*'¯}{¯`*•._ >* ★ *< _..•*'¯}

{¯`*•._ >* ★ *< _..•*'¯}* ★ *{¯`*•._ >* ★ *< _..•*'¯}

{¯`*•._ >* ★ *< _..•*'¯}

♥♥ alors koi mNt ♠♠


ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ